Hỗ trợ trực tuyến

Bản đồ

Thống kê

CẮT DECAL

 

DECAL là nhãn có tráng sẵn lớp keo tự dính (hoặc nói cách khác dính nhờ áp lực).

     Không như các loại nhãn khác (nhãn có keo sẵn chỉ dính khi làm được ướt, nung nóng hay bôi keo thông thường), là loại nhãn được tráng sẵn lớp keo và có lớp giấy đế bảo vệ, sau khi lột lớp đế, nhãn được đè nhẹ dính vào bề mặt sản phẩm.

 

DECAL DÁN KÍNH

Vui lòng gọi

DECAL

Vui lòng gọi

DECAL

Vui lòng gọi

CẮT CHỮ DECAL

Vui lòng gọi

DECAL MỜ DÁN KÍNH

Vui lòng gọi

DECAL MỜ DÁN KÍNH

Vui lòng gọi

CẮT DECAL

Vui lòng gọi

 

DECAL là nhãn có tráng sẵn lớp keo tự dính (hoặc nói cách khác dính nhờ áp lực).

     Không như các loại nhãn khác (nhãn có keo sẵn chỉ dính khi làm được ướt, nung nóng hay bôi keo thông thường), là loại nhãn được tráng sẵn lớp keo và có lớp giấy đế bảo vệ, sau khi lột lớp đế, nhãn được đè nhẹ dính vào bề mặt sản phẩm.

 

DECAL DÁN KÍNH

Vui lòng gọi

DECAL

Vui lòng gọi

DECAL

Vui lòng gọi

CẮT CHỮ DECAL

Vui lòng gọi

DECAL MỜ DÁN KÍNH

Vui lòng gọi

DECAL MỜ DÁN KÍNH

Vui lòng gọi

CẮT DECAL

Vui lòng gọi